Projektista GamingDRV

GamingDRV final conference!
Join us on February 5th 2025

learn more

Projektista

GamingDRV on kolmevuotinen hanke, jonka yhteistyökumppanit viidestä eri Euroopan maasta ovat toteuttaneet. Sen tavoitteena on vahvistaa ammattikuljettajien koulutukseen osallistuvien oppilaiden ja ammatillisen koulutuksen henkilökunnan pelillistä digikoulutusta.

Koronapandemia on korostanut digitaalisten oppimismuotojen hyötyjä, mutta myös Euroopan tasolla olevia puutteita. Ammattikuljettajat ovat lain mukaan velvollisia osallistumaan säännölliseen ammattikoulutukseen. Sääntelyjärjestelmät eivät kuitenkaan tarjoa joustavuutta virtuaalikoulutuksen tunnustamiselle.

On arvioitu, että ammattikuljettajien ammattiprofiilissa on tapahtumassa suuria muutoksia digitalisaation, autonomisten ajoneuvojen ja lisääntyvän kansainvälistymisen ja alan automatisaation myötä. 

Ammattikoulutuksen kysymys on ratkaistava, jotta voidaan välttää entistä suurempi pula ammattitaitoisista kuljettajista. GamingDRV-hankkeen tavoitteena on auttaa asiaa kehittämällä innovatiivinen opetussuunnitelma ja virtuaaliluokkahuoneessa (Virtual Classroom, VC) toteutettavaa pelillistä opetusta, joka on tarkoitettu ammattikuljettajille ammattipätevyystodistuksen (Certificate of Professional Compentence, CPC) saamiseksi.

Pelillistäminen tarjoaa todellisen tilaisuuden heille, jotka opiskelevat saadakseen ammattikuljettajien ammattipätevyystodistukseen (erityisesti heille, jotka tähän asti ovat olleet heikommassa asemassa koulutuksen alalla). Se parantaa opetuksen laatua ja tehokkuutta ja nostaa kuljettajien oppimismotivaatiota.

Paitsi että GamingDRV parantaa virtuaaliopetuksen laatua, saatavuutta ja tunnustamista, se kehittää myös lähestymistapoja ja työvälineitä, jotka tukevat ammattikoulutuksen henkilökuntaa heidän soveltaessaan innovatiivisia ja integroituja pelillisiä opetusmenetelmiä virtuaaliluokkahuoneessa.

GamingDRV kehittää…

kattavan valikoiman työkaluja ja opetuksellisesti järkeviä lähestymistapoja, jotka sisältävät tukimateriaaleihin perustuvia koulutusohjelmia, pitkälle kehitettyä kouluttajan tukea, sosiaalista oppimista ja interaktiivisia menetelmiä osallistavassa, pelillistetyssä koulutuksessa.
Seuraavia työkaluja kehitetään:

Virtuaaliluokkahuonekonsepti ja opetusohjelma ammattikuljettajien ammattipätevyystodistusta varten

Konsepti ja opetusohjelma sisältävät asiaankuuluvat ammattipätevyystodistuksen (CPC) sisällöt, ja se muuntaa ne oppimistuloksiin tähtääväksi, innovatiiviseksi ja integroiduksi, virtuaaliluokkahuonepohjaiseksi, Euroopan yhteiseksi opetussuunnitelmaksi, joka koostuu 4−5 sertifioitavasta moduulista. Se sisältää ohjeistuksen, miten virtuaaliluokkahuoneformaatissa olevaa opetusohjelmaa käytetään.

Digitaaliset, pelillistetyt oppimiselementit (Gamified Learning Elements, GLE), resurssien yhdistäminen verkossa (Online Pool) kouluttajia varten

Pelillistämisideamme toiminta perustuu siihen, että ihmisluonto on taipuvainen leikkimään. Pelit ovat menetelmä, jolla rakennetaan motivaatiota, taitoja, tiimityöskentelyä, kokemusta ja kuria. Pelillistäminen virtuaaliluokkahuoneessa yhdistää pelitekniikat ja -periaatteet oppimisprosessiin, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja aiheeseen liittyviin ongelmiin.

Internetpohjainen alusta toimii virtuaalisten, pelillistettyjen koulutusresurssien työkalupakkina. Valitun ratkaisun mukaan kehitämme joko neljä, viisi tai kuusi digitaalista pelillistettyä oppimiselementtiä, jotka ovat itsenäisesti toimivia sovelluksia, tai kaksi tai kolme HTML-pohjaista GLE-elementtiä, jotka palvelevat pilvipohjaista ratkaisua.

GameTrain-opetusmoduuli kouluttajille

GameTrain-moduuli on tiivistetty, itseohjautuva oppimismoduuli kouluttajille. Se perustuu omatahtiseen e-oppimiskonseptiin ja korostaa vaadittavia kouluttajapätevyyksiä, joiden avulla voidaan tarjota osallistava koulutuslähestymistapa juuri kohderyhmien tarpeisiin.  GameTrain tulee saataville avoimena oppimisresurssina (Open Education Resources, OER), ja se lisätään resurssipooliin, jotta se on siitä kiinnostuneiden käytettävissä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Ohjeistus virtuaalioppimisen käyttöön ottamiseksi mm. kuljettajakoulutuksessa

Käyttöönoton ohjeistus koulutusta tarjoaville sekä kouluttajille on käytännöllinen ja helppokäyttöinen ohjeistus ammatillisen koulutuksen harjoittajille (VET). Niiden avulla he voivat soveltaa hankkeen tuloksia jokapäiväisessä työssään pitkällä tähtäimellä.

Niissä tarkastellaan ja käsitellään kysymyksiä, jotka liittyvät mm. tutkintojen tunnustamiseen ja sertifiointiin, oikeudellisiin säännöksiin, sääntelykehykseen sekä auttaviin tai estäviin tekijöihin. Kaikki nämä muodostavat perustan etenemissuunnitelmalle kohti kestävää kehitystä.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site.

This website is using cookies to provide a good browsing experience

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site.

Your cookie preferences have been saved.